Hvordan søker du om penger fra Nordvisionsfondet?

1. Hvem kan søke?

Produsenter i alle Nordvisionsbolagene kan søke om støtte til prosjekter (på tv, radio eller digitale), via bolagets fondsstyrekontakt (se under).  Det er kun Nordvisionsbolag som kan søke om støtte, men gjerne i samarbeid med en ekstern produsent.

Samprodusenter kan søke om støtte i fonden til sitt samproduksjonsbidrag om dette er mindst 500.000 kroner (EUR 50 000).

2. Hvordan søker jeg?

Du fyller ut det webbaserade søknadsskjema og sender det før vidarebehandling innan den aktuelle søknadsfrist. Søknaden skal oppfylle de aktuelle krav om prosjekters innhold og finansiering.

Du skal sikre deg støtte for prosjektet hos de nasjonale bestillere. Kontakt din fondsstyrekontakt for opplysninger om rutinene i ditt bolag.

Les mer i vår guide: svensk / engelsk.

3. Hvordan finner jeg samprodusenter? 

Den vanligste måten å finne samprodusenter fra andre Nordvisionsbolag er ved å sørge for at ditt prosjekt blir pitchet i de relevante programgruppemøter. Her kan du får umiddelbar tilbakemelding på prosjektet fra de relevante bestillere. 

For mer informasjon om programgruppemøter og deltakelse, se møtekalender eller kontakt sekretariatet.

4. Når får jeg svar? 

Søknadene behandles på fondsstyremøtet 4 uker etter søknadsfristen og meddeles direkte deretter.

Tildelinger av produksjonsstøtte formidles av fondsstyrekontaktene.

Søkere som har fått utviklingsstøtte til får beskjed av NV-sekretariatet sammen med informasjon om kontrakt og utbetalinger av støtten.

Alle tildelinger blir dessuten publisert på http://www.nordvision.org/nordvisionsfonden/utdelade_stoed/.

5. Hva skjer når min søknad bevilges støtte? 

Hvis du får innvilget din søknad om utviklingsstøtte skal du skrive kontrakt med fondsstyret for å få utbetalt bevilgningen (100 %). 

Hvis du får innvilget din produksjonsstøttesøknad får du utbetalt første rate (50%) etter anmodning til fondsstyrekontakten i ditt bolag. Andre rate utbetales ved prosjektets ferdigstillelse. 

6. Hvem er fondsstyrekontakt i mitt bolag? 

Nordvisionsfondet ledes av et styre, som vurderer og beslutter hvilke prosjekter som skal tildeles penger, og er ansvarlig overfor de fem nordiske public service bolags generaldirektører.

Styrelset har fem medlemmer og velger selv sin ordfører. Nordvisionssekretariatet er ansvarlig for den daglige drift. 

Bolagenes fondsstyrelsesmedlemmer:

DR:      
Julie Lungholt
Saksbehandler: Nikolaj Vitting

NRK:   
Arne Helsingen 
Saksbehandler: Andre Haglund

RUV:   
Birgir Sigfusson
Saksbehandler: Birgir Sigfusson

SVT:   
Karin Tideström 
Saksbehandler: Christian Wistrand

Yle:   
Johanna Törn-Mangs (Ordfører)
Ville Vilén (Yle)

Nordvisionssekretariatet er sekretær for fondet.

7. Hva er Nordvisionsfondets søknadsfrister?

Det er normalt to frister i året. En i begynnelsen av mai, og en i begynnelsen av novemmber. Neste dato finner du på denne siden.

8. Hva kreves for å søke om produksjonsstøtte?

Søker skal være et Nordvisionbolag, som betraktes som hovedprodusent i Nordvisionssammenheng - også selv om en ekstern part er ansvarlig for produksjonen eller er å regne som den faktiske hovedprodusent.

Hovedprodusent kan søke om støtte fra fonden tilsvarende maksimalt 50 % av egenandel.

I tillegg må man ha med minst et NV-bolag som samprodusent. Det totale samprodusentbidraget skal være minimum 10 % av søknadssummen (2 % for RUV og Svenska Yle, 1 % for KNR og KVF). Denne egenandel kan vanligvis ikke finansieres gjennom fonden.

For eksempel: Hvis man søker om en million kroner fra fonden skal man selv bidra med minimum en millioner, samt bidrag fra minimum et annet Nordvisionsbolag tilsvarende minimum 100.000 (evt. 20.000 fra RUV eller Svenska Yle eller 10.000 fra KNR eller KVF). Både hovedprodusent og samprodusent kan gjerne bidra med mer.

Hvis produksjonen er å regne som en reell samproduksjon, hvor flere bolag deler likt på finansiering eller gjennomføring av produksjonen, kan alle partnere søke som hovedprodusenter i sine nasjonale fond.

Guiden (svenska/English) inneholder flere opplysninger om de aktuelle krav til søknaden.

9. Hva kreves for å søke om utviklingsstøtte?

Søker skal være et Nordvisionsbolag, som betraktes som hovedprodusent i Nordvisionssammenheng - også selv om man samarbeider med en ekstern produsent.

Det er ingen formelle krav til egenandeler for å få utviklingsstøtte, men det skal være minst en nordisk partner med i søknaden og både hovedprodusent og samprodusent skal bidra med midler til prosjektet. Bidraget kan godt være i form av ressurser, som arbeidstid eller annet.

Maksimumsstøtten til utviklingsprosjekt er vanligvis 20.000 EUR.

Nasjonal bestillerinteresse er en forutsetning for å få støtte.

Prosjekter som er flermediale prioriteres.

Guiden (svenska/English) inneholder flere opplysninger om de aktuelle krav til søknaden og eksempler på utfylling.

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@remove-this.dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05  / oyes@remove-this.dr.dk